Choose language

Choose language

Data- og cookiepolitik

CAT-KIT.COM'S DATABESKYTTELSES- OG COOKIEPOLITIK OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 
1. OM DATABESKYTTELSES- OG COOKIEPOLITIKKEN  
Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside og den interesse, du har vist for vores produkter. Det er vigtigt for os, at dine oplysninger behandles fortroligt, og vi ønsker, at du skal være tryg ved at besøge vores hjemmeside og foretage produktkøb hos os. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og overholder gæl-dende lovgivning om databeskyttelse.
Denne databeskyttelses- og cookiepolitik har til formål at informere dig som bruger af vores hjemmeside og som kunde (på baggrund af køb af abonnement til web-app eller vores trykte kat-kasse) om, hvorledes Cat-Kit.com ApS, Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup, telefon 0045 30528769, e-mail [email protected], CVR-nr. 28100981 ("CAT-kit") behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. 
 
2. FORMÅLET MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dit kundeforhold, herunder levere dit pro-duktkøb, og give dig en bedre kundetilfredshed og brugeroplevelse på vores hjemmeside. Det gør vi bl.a. ved at registrere din onlineadfærd på vores hjemmeside, herunder din kundeprofil og dine produktkøb, ved at målrette vores markedsføring og kampagnetilbud til dig, via produktundersøgelser samt ved at yde hjemmesiden teknisk support og indsamle statistik. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og de gør os i stand til at udvikle og optimere vores produkter og vores hjemmeside. 
 
3. INDSAMLING OG TYPER AF PERSONOPLYSNINGER 
Når du besøger vores hjemmeside, og når som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendi-ge personoplysninger om dig i relation til dit hjemmesidebesøg og dit kundeforhold.  
 
Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:
• Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med oprettelse af en kundeprofil og ved et køb af vores produkter på hjemmesiden;
• Når du selv indtaster oplysninger eller uploader billeder eller videoer i web-app'en;
• Din onlinefærden og -adfærd på vores hjemmeside; 
• Din deltagelse i onlinekampagner og -konkurrencer og produkt- og spørgeskemaundersøgelser via vores hjemmeside;
• Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve via hjemmesiden;
• Du benytter dig af sociale medier så som Facebook og Instagram, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommuni-kerer med os
 
De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:
• Identifikationsoplysninger relateret til din kundeprofil og dit produktkøb, herunder navn, firma-navn/institution, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og evt. brugernavn og password;
• Oplysninger i tilknytning til transaktionen (dit køb), herunder produkttype, betalingsmiddel, pris og købshi-storik;
• Oplysninger relateret til brugen af web-app'en, herunder eksempelvis billeder og videoer.
• Oplysninger relateret til din onlinefærden på vores hjemmeside, herunder bl.a. navnet på din internetudby-der, den hjemmeside, du besøger os fra, de sider, som du kigger på, og hvor længe du er på siderne.
 
4. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER 
Databeskyttelse er en vigtig del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysnin-ger, når du er i kontakt med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder. 
 
Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
• Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter; 
• Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til brug af vores web-app, og når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve;
• Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbe-varing af regnskabsmateriale relateret til transaktionen af dit produktkøb i en given periode; 
• Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interes-ser. Vores legitime interesse kan eksempelvis være at indsamle statistik og udarbejde analyser over bru-gen af vores hjemmesiden for at forbedre kundeoplevelsen samt at registrere dine præferencer mv. for at målrette vores tilbudskampagner og annoncer til dig; 
• Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempel-vis i tilfælde af en tvist om et givent produkt. 
 
5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Oplysninger, som du har afgivet til CAT-kit overdrages eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Vi udveks-ler alene dine personoplysninger med de modtagere, hvor det er nødvendigt i forbindelse med dit hjemmesidebesøg og dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende modtagere:
• Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift, eksempelvis i forbindelse med fornyelse af dit kundeabonnement;
• Banker og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os;
• Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning;
 
6. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysnin-gerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:
• Oplysninger i din kundeprofil og korrespondance med dig i den forbindelse vil blive opbevaret, så længe du har en licens og dermed anses for at være aktiv kunde. Efterfølgende opbevaring vil kun finde sted, hvis der er et særligt dokumentationshensyn;
• Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabs-år, som materialet vedrører.
• Oplysninger om din onlinefærden og -adfærd vil blive slettet fra 14 dag op til et år, afhængig af typen af cookies.
• Oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med produkt- eller spørgeskemaundersøgelser, vil blive slet-tet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen/konkurrencen;
• Identifikations- og kontaktoplysninger relateret til nyhedsbreve, du har tilmeldt dig, vil blive slettet efter din afmeldingen af nyhedsbrevet;
• Oplysninger, som du har lagret i vores web-app, vil blive bevaret, indtil din licens er ophørt, eller du afin-stallerer web-appen. 
 
7. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. I det omfang CAT-kit på et tidspunkt måtte overføre dine personoplysninger til et tredjeland - eksempelvis hvis CAT-kit skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland - vil CAT-kit sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overfør-selsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, så-som det er tilfældet med eksempelvis Schweiz, EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S.Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.
 
8. DINE RETTIGHEDER
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, eksempelvis fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en und-tagelse hertil finder anvendelse.  
 
Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Endelig har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan an-mode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler. I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en automatisk afgørelse, og denne afgørelse betydeligt påvirker dig, har du ret til ikke at være genstand for den automatiske afgørelse.
 
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med installatio-nen af vores web-app, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen. Be-mærk, at ved 
 
9. COOKIES
Når du første gang besøger vores hjemmesider, bliver du bedt om at acceptere cookies. Vi opfordrer dig til at ac-ceptere brugen af cookies for at opnå den bedste brugeroplevelse på hjemmesiden. Din adfærd på hjemmesiden uden din aktive stillingstagen til cookies vil betyde, at du stiltiende har accepteret, at vi bruger cookies. 
 
9.1 Hvad er en cookie?
Cookies gemmes i form af små tekstfiler i din browser. På denne måde kan vi se, at din computer, I-pad eller lig-nende har besøgt vores hjemmeside. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker dig næste gang, du besøger den.
 
Der findes 2 typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsen-heder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. CAT-kit's hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.
 
9.2 Formålet med cookies 
Der anvendes cookies på www.cat-kit.com med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemme-siden næste gang. 
 
9.2.1 Nødvendige cookies 
For at denne hjemmeside kan levere en tjeneste, som du som kunde har anmodet om, er visse typer cookies nød-vendige. Det kan eksempelvis dreje sig om et login.
 
9.2.2 Cookies til dine præferencer
Disse typer cookies sørger for, at du få den bedst tænkelige oplevelse her på vores hjemmeside. Intet af denne type information, som kan være at huske din navigation, valg af bokse eller lignede, kan identificere dig personligt.
 
9.2.3 Cookies til forbedring af hjemmeside
Med disse cookies samles eksempelvis information vedrørende trafik til og fra hjemmesiden. I begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Dataene anvendes her til at øge brugervenligheden og føre statistik.
 
9.3 Fravalg af cookies
Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Tidligere ac-cepterede cookies kan efterfølgende slettes i indstillingerne på din webbrowser. Hvor du finder indstillingerne af-hænger af, hvilken browser du anvender. Den måde, du ændrer indstillinger i din browser på afhænger af, hvilken browser du anvender. Dersom du vælger ikke at modtage cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip af funktioner og services, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler der-for, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside. 
 
Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvil-ken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies:
 
9.4 Tredjepartscookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden, anvender CAT-kit cookies fra visse tredjeparter. Vi bruger således en logstatistik, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden.
 
10. LINKS
Vores hjemmeside kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne databe-skyttelses- og cookiepolitik. CAT-kit ejer ikke disse hjemmesider og hverken styrer eller kontrollerer sådanne tred-jeparters brug af dine personoplysninger. CAT-kit er derfor ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold eller for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse hermed.
 
Vi gør opmærksom på, at du som bruger selv er ansvarlig for personoplysninger og anden data, du vælger at dele med andre, herunder ved brug af tredjemands websteder. Vi anbefaler, at du ved brug af websteder, der udbydes af tredjemand, undersøger webstedets politik for behandling af personoplysninger for derved at fastslå, hvordan dine oplysninger anvendes.
 
11. HENVENDELSER OG KLAGE
Har du spørgsmål angående denne databeskyttelses- og cookiepolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores CAT-kit på: [email protected]  eller telefon 0045 30528769 
 
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjem-meside: datatilsynet.dk.
 
12. ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN 
Denne databeskyttelses- og cookiepolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du den revide-rede databeskyttelses- og cookiepolitik. 
 
Dato for seneste ændring af databeskyttelsespolitikken 18.05. 2018 
Tilbage